TPP GLOBAL là một trong những doanh nghiệp tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, đặc biệt là Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, GLOBAL G.A.P, tiêu chuẩn hữu cơ, ISO 14001 …đã và đang được áp dụng vào nhiều Tổ chức với mọi quy mô thuộc mọi ngành nghề nhằm nâng cao hiệu quả của việc điều hành trong quản lý cũng như trong sản xuất. Bên cạnh đó đơn vị xây dựng các tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu cho các phòng thử nghiệm đạt ISO/IEC 17025

Ngoài tư vấn xây dựng tiêu chuẩn thì tổ chức TPP GLOBAL còn là một đơn vị hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, giúp nông dân xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn áp dụng cho trang trại và nhà máy đáp ứng đầu ra của sản phẩm, mang lại cơ hội để nông dân bán sản phẩm.

Đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước chấp tay với doanh nghiệp với nông dân để cùng phát triển đi lên trong thời kỳ hội nhập quốc tế.